Den svenska energinormen för nybyggnation är löjligare än Kejsarens nya kläder

Gd Anders Sjelvgren Boverket

Byggnormen säger att huset får förbruka max 35 kWh el per m² golvyta och år. Idag är det med dagens teknik ytterst enkelt att bygga de nya husen så att varje hus producerar minst 200 kWh el per m2 golvyta och år. Byggnormens krav på isolerförmåga för tak, väggar, golv och fönster är år 2019 mycket sämre än kraven var 1975!

Dagens byggregler är mycket svåra att förstå sig på för flertalet.

Skulle gissa att jag är en av bara några hundra personer som verkligen har läst igenom kraven och förstått.

Kraven är löjligt uppbyggda och har lurat hela bygg-, energi- och fastighetsbranschen. Det är knappt någon som vågar diskutera kraven av rädsla för att inte ha förstått. 

Det är som barnsagan ”Kejsarens nya kläder”. Det är bara det lilla barnet som säger sanningen: Kejsaren är naken.

Enda nyttan med kraven är att de sysselsätter att antal byråkrater.

Vem är det som utformat kraven?

Förmodligen Boverket.

En korrekt energibyggnorm bör baseras på följande :

1 Ställ upp fysiska isolerkrav för väggar, tak, golv och fönster som motsvarar kraven på passivhus. Max 5 kWh per m² ,år för värme och max 10 kWh per m², år för varmvatten och max 10 kWh per m², år för hushållsel/fastighetsel får användas.

2 Ställ krav på FTX med minst 96 % verkningsgrad.

3 Ställ krav på hushållsmaskiner med effektivitet A enligt nya reglerna(A-G). A+++ kommer att försvinna.

4 Samtliga nybyggda hus ska med hjälp av punkterna 1-3 samt solceller överproducera netto minst 200 kWh per m² golvyta och år efter att el för uppvärmning, varmvatten och hushållsel samt fastighetsel är frånräknat. Detta elöverskott om 200 kWh per m² golvyta och år ska skickas ut på allmänna elnätet eller användas för elbilsladdning.

5 Byggentreprenören får inte betalt för 5 % av byggkostnaden förrän efter två driftår med godkänd energiförbrukning.

6 Byggentreprenören ska själv betala husets alla energikostnader under byggtiden.

7 Ett nybyggt hus får inte utan dispens skugga annat hus så inte det andra husets möjliga framtida solelproduktion minskar.

Nackdelen med denna energibyggnorm är att vi tvingas omplacera något tusental byråkrater till riktiga jobb.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

lars@suntoearth.se

12 reaktioner på ”Den svenska energinormen för nybyggnation är löjligare än Kejsarens nya kläder

 1. Hej!
  Jag håller med om att dagens byggregler är för lågt satta och för mycket funktionskrav som är svåra att kontrollera dock så tror jag inte dina krav hade varit bättre eller enklare. Det krävs kunskap och erfarenhet för att ställa bra krav och det saknar nog både du och i viss mån Boverket. Man skall aldrig undervärdera kompetens. Sedan vill jag kommentera det jag begriper nämligen verkningsgrad för FTX system.
  Det där med 96% verkningsgrad för värmeåtervinning finns det ingen som klarar utav dagens system. Du måste också specificera om det är temperaturverkningsgrad eller totalverkningsgrad. Det är också viktigt att ange inomhusluftens entalpi och temperatur dvs om det blir avfuktning i frånluftsväxlaren. Ingående uteluft påverkar också verkningsgraden.
  Om man anger optimala siffror på alla dessa ingående värden och räknar temperaturverkningsgrad så kan man komma upp i höga värden. Att i vekligheten nå över 80% totalverkningsgrad (som är den intressanta) är dock mycket svårt. Jag har inte sett det.
  Den värmeåtervinning som har den högsta verkningsgraden är roterade växlare men det är inget jag rekommenderar p.g.a. luktöverföring från frånluft till tilluft. Det bör vara en värmeväxlare utan rörliga delar som kan haverera. Man skall inte räkna med att privathushåll har kompetens att kontrollera värmeväxlare.

  1. Hej Lennart!
   Roligt att du hör av dig.
   Det jag menar är att vi ska ställa krav på är:
   1 Isoleringen är viktigast, här ligger dagen energinorm för nyproduktion otroligt nog under SBN75(känner du till dessa dagens isolerkrav?). Det gäller både tak, golv, vägg och fönster. Detta är ytterst väsentligt. Hur kan byggnormen idag ligga under kraven från 1975? Självklart bör isolerkraven ligga i nivå med passivhuskraven. Isoleringen i klimatskalet är den största och viktigaste beståndsdelen vid nybyggnation. Dagens isolerkrav innebär stora ekonomiska förluster i ett livscykelperspektiv. Med dagens byggnorm och dess låga isolerkrav klarar sig en undermålig isolering med hjälp av en quickfix med värmepump. Husens isolering är nummer 1. Hoppas du inte har något emot kravhanteringen för passivhus. Jag tror att passivhusexperterna kan ställa de korrekta kraven utan problem.
   2 Lika viktigt är elproduktionen med solceller. Dagens energikrav ger 35 kWh per m2 boyta och år i årsförbrukning. Med korrekt utformning av huset och rätt anpassad installation av solceller går det utan svårighet att ställa kraven vid minst 200 kWh nettoelproduktion per m2 boyta och år efter avdrag för husets egen energiförbrukning.
   3 Tredje viktigast är för småhus och även flerbostadshus utan fjärrvärme i närheten installation av korrekt värmepump. Korrekt värmepump är avancerad bergvärmepump och ingenting annat.Vi har länge haft en värmefaktor om ca 4 för bergvärmepumpar. Det finns idag avancerade bergvärmepumpar som har högre värmefaktorer. Någon form av luftvärmepump är helt förkastligt på grund av att alla luftvärmepumpar fungerar som elpannor vid kyla och det Sverige inte behöver är ytterligare eleffektbehov vid stark kyla.
   4 Fjärde viktigast är energikravet på all hushållsutrustning inklusive alla övrig elförbrukande produkter i hemmet som t ex datorer, skärmar, rautrar, belysning mm. Här ska ställas kravet A för dessa produkter i skalan A-G.
   5 Femte viktigaste delen är tappvarmvattenproduktionen som dels måste skötas med avancerad bergvärmepump och ha korrekt distribution av tappvarmvattnet men även lämplig lagringsförmåga.
   6 Sjätte viktigaste delen är ventilationsenergin som ska återvinnas med avancerat styrd FTX. Själva FTX-aggregatet har en glidande skala gällande temperaturverkningsgraden som är angiven av fabrikanten och jag har själv ett FTX-aggregat som jag kört under tio år med inställt flöde som ger temperaturverkningsgrad 96 % och självklart är totalverkningsgraden lägre än temperaturverkningsgraden. Man måste dock gå efter något fabriksvärde och då är temperaturverkningsgraden den enda verkningsgrad som testas objektivt i laboratorium. Sedan är det möjligt att bygga med någon form av förvärmning av ventilationsluften. Jag har själv testat med naturlig förvärmning av luften under dessa tio år och vid minus 15 grader ute har inkommande luft hållit 19 plusgrader efter FTX med innetemperatur 22 grader. Det ger en verkningsgrad om 91 % vilket är helt acceptabelt. Självklart pratar jag om rekuperativ FTX. Det är ytterst få privathushåll som har regenerativa värmeväxlare. Med avancerad styrning av denna FTX och med energisnåla fläktmotorer typ PABST åtgår mycket lite elenergi för denna fläktlösning. Så det är inte bara temperaturverkningsgraden som är väsentlig.
   7 Sjunde viktigaste delen är utformningen av tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner. Här bör i första hand värmepumpsuppvärmt tappvarmvatten användas i tillämpliga delar.
   8 Åttonde viktigaste delen är värmeåtervinning från avloppsvatten där alternativen är fördröjt avlopp eller avloppsvärmeväxlare.
   9 Nionde viktigaste delen är ett lämpligt vattenburet lågtemperatursystem som dels minskar transmissionsförlusterna och dels ökar värmepumpens värmefaktor. Här finns ett flertal intressanta lösningar.
   10 Tionde och sista men inte minst viktiga delen är kombinationen av ett anpassat 2-komponents energilager kombinerat med styrutrustning av elinköp ansluten till NordPools timspotpriser.

   Slutsatsen är att vi måste byta dagens energinormer gällande nyproduktion av bostäder från 35 kWh elförbrukning till minst 200 kWh elproduktion netto med solceller, inte minst av klimatskäl. Det är tekniskt inte svårt utan det handlar om politisk vilja.
   Klimatet kan inte vänta.

   Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth
   lars@suntoearth.se

 2. Varför är inte kravet att alla nybyggda hus ska vara plusenergihus? Och att husägare har skyldighet att rapportera energianvändning dels per kvadratmeter, dels per övernattning i huset.
  Exakt vilken teknik som ska användas känns klåfingrigt för en myndighet att specificera. Hellre då skapa incitament för boende och husägare att bli mer sparsamma med den energi de har till förfogande.
  Tanken att byggare ska betala energi under byggtiden och första driftstiden känns inte helt genomtänkt.

  1. Hej Christer!
   Det byggs redan idag plusenergihus. Eftersom samhället måste förse innevånarna med möjligheter för el och värme etc är det självklar att samhället är ”klåfingrigt”. Självklart ska det finnas krav på isolering och energieffektivisering och solceller för alla fastigheter samt dessutom bergvärmepump för småhus. Redan idag finns i vissa länder krav på solceller. Om man ska bygga ett hus som bör stå i hundra år är det självklart att man ska installera solceller som betalar sig inom 5-7 år.
   Att tvingas rapportera energianvändning behövs inte om nybyggnadskravet utförs som jag skrev i artikeln.
   Däremot bör man skapa incitament för sparsamhet genom höjning av energiskatten.
   ”Tanken att byggare ska betala energi under byggtiden och första driftstiden känns inte helt genomtänkt.” skriver du. Med dagens teknik är det mycket enkelt att installera en elmätare vid byggstart och därefter låta fakturera byggentreprenören elanvändningen under byggtiden. Det ligger i människans natur att allt som är gratis används mycket mer än om man måste betala. Undersökningar har visat att ”gratis el” kan minskas med mer än 50 % om du måste betala fullt pris. Exempelvis är det standard att byggarbetsplatserna i Sverige idag har stora bygglampor, som inte är LED, tända dygnet runt och året runt inkl byggsemester och midsommar. Det är alltid vettigt att de som använder betalar.
   Klimatet kan inte vänta.

   Mvh
   Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth
   lars@suntoearth.se

 3. Det känns som att det är du som står utan kläder Lars….
  Från 1/1 2019 gäller nya energikrav i Sverige vilket du inte verkar ha kunskap om. Numera används primärenergital för att ange energiprestandan för ett nybyggt hus. För flerbostadshus är kravet 85 kWh/m2 oavsett var i landet huset ligger, detta korrigeras med en geo-faktor för att likställa prestandan från norr till söder. Primärenergin för uppvärmning korrigeras också. Fjärrvärme har faktor 1, el har faktor 1,6. Du kan själv välja vilken primärenergi du använder och fördelningen bara du håller dig under 85. Krav på isolerförmåga och lufttäthet finns också inklusive eleffekt. Tyvärr får man också tillgodoräkna el producerat på fastigheten i energiberäkningen vilket är helt galet. Det går att bygga ett hus med ca 15 % sämre ebergiporestanda på grund av detta. Att tillgodoräkna el som produceras till 85 % på sommarhalvåret är heltokigt. Det hjälper inte effektproblematiken en kall mörk januarieftermiddag, inte heller håller dina ideer om att varje hus ska överproducera en massa el sommartid som vi inte har någon nytta av. Andra orealistiska saker du för fram som 10 kWh/m2 energi för varmvatten (normalt 20-25 kWh) eller hushållsel och fastighetsel tillsammans på 10 kWh/m2. Det är ytterst sällan som fastighetselen understigen 10 kWh/m2 trots led-belysning och synkronmotorer till fläktarna. Det blir liksom inget över till hushållselen med dina teorier. Ett normalhushåll i en lägenhet använder ca 2000 kWh/år vilket bara det blir ca 30 kWh/m2/år i en trerumslägenhet. Så om de inte ska leva totalt mörker och äta kall mat hela året så funkar inte dina förslag i verkligheten. Ventilationsaggregat med verkningsgrad på 96 % funns inte ens i de mest optimistiska försäljningsbroschyrer. Förresten spelar det inte heller så stor roll om det är 80 eller 96 % eftersom vi pratar om återvinning av max 30 % av total energi, 15% av 30 % blir inte många kilowattimmar….
  Att använda en massa el som produceras när den inte behövs (sommartid) i de kalkyler du anger är bara matematik och inte i närheten av praktisk miljönytta.
  Jag har jobbat med fastigheter i 40 år och som driftchef för ett medelstort allmännyttigt fastighetsbolag (för övrigt det enda bolaget i Sverige som är självförsörjande på fastighetsel genom två egna vindkraftverk) de senaste 10 åren och jag har en viss koll på när kejsaren är utan kläder och det är inte bara Boverket i det här fallet….

  1. Hej Kenneth!
   Jag har tidigare respekterat dig för ditt engagemang för förnybar biokraft men har nu fått höra att du är kärnkraftsförespråkare, vilket förklarar det du skriver.
   Jag blir svårartat förtjust i situationer där jag får ”förklara” för självutnämnda och självgoda ”experter” och där jag befinner mig i den där situationen du vet, där jag får förklara saker för någon vars kunskaper om ämnet ligger ungefär där mitt barnbarn på tre år befinner sig.

   Du skriver Kenneth att: ”Från 1/1 2019 gäller nya energikrav i Sverige vilket du inte verkar ha kunskap om.” Dessa energikrav fördjupade jag mig i för ca två år sedan. Du skriver: ”Numera används primärenergital för att ange energiprestandan för ett nybyggt hus.” Mitt svar även där två år sedan. Du skriver: ”För flerbostadshus är kravet 85 kWh/m2 oavsett var i landet huset ligger, detta korrigeras med en geo-faktor för att likställa prestandan från norr till söder. Primärenergin för uppvärmning korrigeras också.” Även detta är känt sedan ”evigheter”. Du skriver: ”Fjärrvärme har faktor 1, el har faktor 1,6. Du kan själv välja vilken primärenergi du använder och fördelningen bara du håller dig under 85.” Detta är likaså känt sedan två år. Förstår inte varför du radar upp de enklaste fakta? Du skriver: ”Krav på isolerförmåga och lufttäthet finns också inklusive eleffekt.” Nu kom du äntligen in på något väsentligt. En av anledningarna till min kritik av Boverket är att isolerkraven idag är lägre än SBN75. Du vet naturligt inte vilka dessa isolerkrav är och naturligtvis inte heller vilka de var 1975. Du skriver: ”Tyvärr får man också tillgodoräkna el producerat på fastigheten i energiberäkningen vilket är helt galet. Det går att bygga ett hus med ca 15 % sämre ebergiporestanda på grund av detta. Att tillgodoräkna el som produceras till 85 % på sommarhalvåret är heltokigt. Det hjälper inte effektproblematiken en kall mörk januarieftermiddag, inte heller håller dina ideer om att varje hus ska överproducera en massa el sommartid som vi inte har någon nytta av.” Här kom nu din ”antikärnkraftsfobi” fram. Du har förmodligen inte hört talas om plusenergihus. Om vi nu har möjlighet att producera mycket billig solel och sälja till andra eller använda för elbilladdning för bättre klimat är det självklart att så ska ske. Du skriver: ”Andra orealistiska saker du för fram som 10 kWh/m2 energi för varmvatten (normalt 20-25 kWh) eller hushållsel och fastighetsel tillsammans på 10 kWh/m2. Det är ytterst sällan som fastighetselen understigen 10 kWh/m2 trots led-belysning och synkronmotorer till fläktarna. Det blir liksom inget över till hushållselen med dina teorier. Ett normalhushåll i en lägenhet använder ca 2000 kWh/år vilket bara det blir ca 30 kWh/m2/år i en trerumslägenhet.” Du pratar om fastighetsel, tappvarmvattenenergi och hushållsel som är relevanta för hus från 1970 talets installationer och utrustning. Du skriver: ”Ventilationsaggregat med verkningsgrad på 96 % funns inte ens i de mest optimistiska försäljningsbroschyrer.” Eftersom du inte tycks ha läst min artikel kan jag berätta för dig att jag 2006 köpte ett svenskt FTX-aggregat som ger 96 % temperaturverkningsgrad vid 0,5 oms/h. Detta har jag testat under 10 år och får drygt 90 % verkningsgrad enligt egna dokumenterade temperaturmätningar. Vid lämplig förvärmning av luften går det att få mer än 90 % verkningsgrad men 90 % räcker bra, särskilt tillsammans med elektronisk styrning, men här har jag nog tappat dig nu. Du förstår nog inte.
   Du skriver att du varit fastighetsskötare under 40 år och det förklarar din skrivnivå.
   Roligt att du ändå lyckats läsa en del av min artikel då det tycks som att du har vissa saker gemensamt med knugen. Hör av dig igen så ska jag förklara mer.
   Klimatet kan inte vänta.

   Mvh
   Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth
   lars@suntoearth.se

 4. Tröttsamt att se allt trams om t.o.m. 200 kWh per m2 som villan skall producera! Har du aldrig lärt dig vad talesättet ”Det bästa är det godas fiende” innebär? Om du inte har hört det så kommer här ett exempel! Det är klart att det är bäst med 100 cm tjocka väggar med högvärdig isolering! Men det är inte det goda när det blir alldeles för dyrt i förhållande till investeringen! Optimalt räcker det med 30 cm!

  1. Hej Hans!

   Roligt att du läser mina artiklar och att du hör av dig.
   Du är mycket duktig gällande värmeinjustering av större fastigheter och avsevärt kunnigare än ”de tre professorerna” på Chalmers som du verkligen inte gillar gällande värmeinjustering. Förstår dock varför dessa professor inte fördrar dig eftersom du också säger till dem att de kommer med trams.
   Däremot vet jag att du är helt okunnig gällande solceller och så har det varit ända sedan 1970-talet. Du har aldrig varit intresserad av solenergi, du gillar kärnkraft och du hatar passivhus. Du får nog lära dig leva med solenergi och passivhus för det kommer att bli allt vanligare.
   Intressant att du skriver att det räcker med 30 cm isolering i väggarna. Just villan som producerar mer än 200 kWh per m2 netto har just 30 cm isolering i väggarna!
   Du frågade också vad jag menar med ”fossil kärnkraft”. Det är en markering av mig. Somliga försöker lura folk att kärnkraft inte är fossil energi. Solkraft, vindkraft, vattenkraft och biokraft ger förnybar energi. Kolkraft, oljekraft och kärnkraft får vi genom gruvdrift och framtagning av fossilier. Kolkraft, oljekraft och kärnkraft får vi via fossil. Kärnkraft är inte förnybar. Vi bryter kol, olja och uran och använder dessa fossilier i kraftverk för elproduktion.
   Varför är det så känsligt för kärnkraftsanhängare att berätta att fossilen uran används i ett kärnkraftverk? Vill de inte förknippas med olja och kol?

   Klimatet kan inte vänta

   Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth
   lars@suntoearth.se

 5. Först det där med de tre professorerna på CTH! Inte nog med att de tramsar – de gör det medvetet! Och har därigenom förhindrat utvecklingen sedan ”urminnes tider”! Det är en skandal av monumentala dimensioner! Tänk om man börjat energieffektivisera för 40 år sedan enligt min metod så skulle vi ha sluppit producera 30 % av energin för uppvärmning idag!

  Och så tar vi det där med solenergi! Jag var s.k. expert i Solvärmekommittén efter kärnkraftsomröstningen! Jag reserverade mig mot hela utlåtandet! Den djävla diktatorn Lennart Holm satt ordförande! Men den gången rörde det sig bara om ”vattenburen” solvärme! Kommer du ihåg Lambohovsskiten i Linköping? Jag vill betona att det är annorlunda nu med solceller! Och alltså mycket bättre! Men ändå så kvarstår faktum för exempelvis Carin Adalberts villa i Åkarp att det kostade 700 000 SEK extra för hennes solceller! Hon hade sparat lika mycket energi om hon köpt några andelar i vindkraftverk för 100 000 kr om jag inte minns fel! Och glöm inte heller bort att i Ny Tekniks artikel om om solcellerna i Karlskrona så blev det 10 ggr dyrare än när jag energieffektiviserade i Sportpalatset!

  Och så tar vi det där med kärnkraften! Det är en djävla skillnad på om man tar upp kol ur marken och förbränner och men klyver några atomer! Du vet ju mycket väl att det är en enorm skillnad på CO2-produktionen!

  För övrigt broder så kan jag berätta för dig att jag fortfarande har några böcker kvar av Spara Energi som du hjälpte mig med att köpa hela restupplagan!

  1. Hej Hans!
   Jag känner bara till en av professorerna, du vet vem och han är mycket märklig. Lambohov var väl försöket med långtidslagring av solenergi i jättecisterner. Tror inte det fungerade så bra men vet inte mer om det. Idag kan du köpa en solcell med 285 W för 1000 kr. Det är därför det är lönsamt installera solceller.
   Tyvärr bromsar somliga som t ex Kraftringen AB solcellsutvecklingen genom att i det finstilta smita undan betalningen. Naturligtvis ska vi inte ha nån kolförbränning men på lite sikt behöver vi inte heller kärnkraft.
   Du vet ju att vi har stora effektiviseringsmöjligheter.
   Jag hade helt glömt bort att jag köpte några ex av din bok. Minnet är selektivt.
   Mvh
   Lars S

 6. De andra två är Enno Abel och Per Fahlén! Läs på länken om Per!

  http://fastighetsanalys.se/visaartikel.asp?refdatum=20080906164928&kategori=30&sprak=1
  Om du skriver in deras namn i sökordlistan så hittar du mer skit!

  Jag försökte motverka Lambohovs tillkomst! Anläggningen är skrotad för flera decennier sedan!

  Jag om någon vet att vi har stora effektiviseringsmöjligheter men idioterna som bestämmer i byggvärlden har satt en ära i att förtiga mig och så går det då så klart åt helvetet!

  Kärnkraften kommer att behövas alltmera om vi skall få bort trafikens CO2-utsläpp! Elbilar och bränslecellsbilar behöver oerhört mycket el!

  Och till sist! Om jag inte får en anmälan om att någon kommenterat så kommer mina bidrag att upphöra snart!

  Om du köper 285 W får du alltså ut: 0.285ggr24ggr365ggr0.1 =250 kWh? Har solceller blivit så bra eller har jag tappat räkneförmågan? Det blir ju i så fall en oerhörd avkastning! Bortemot 25 %, eller?

  1. Hej Hans!

   Du skriver att 285 W ger 250 kWh och det stämmer ungefär. Man brukar räkna med att 1000 W ger uppemot 1000 kWh per år och om man räknar lågt med att du betalar 1 kr per kWh och panelen kostar 1000 kr så tjänar du ca 250 kr per år.
   Men du måste räkna med att växelriktare, kabel och fästanordning kostar en del.
   Till detta kommer arbetet med installationen.
   Ju större anläggningen blir desto mindre kostar kringutrustning och installation per kWh.

   Mvh
   Lars S

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.