Den stora effektbluffen

Svenska kraftnät, Energiföretagen, Vattenfall, EON, Uniper,Fortum med flera fortsätter i smyg med dolda budskap oroa politiker och allmänhet med att ”det blir så farligt när vi avvecklar kärnkraften”.

Varför gör de det?

Dessa svenska och multinationella företag har investerat stora pengar och prestige samt även vänskaps- och korruptionsband gällande kärnkraften och försöker på alla sätt så tvivel gällande frågan om eleffekten räcker till när vi avvecklar kärnkraften.

De vill så klart slippa avveckla och helst bygga ut kärnkraften.

De vet dock att de inte kan gå rakt ut och säga som de tycker. Därför producerar de på löpande band dolska tidningsartiklar som på olika sätt påstår att det kan blir svårt att avveckla kärnkraften.

Ett exempel är Svenska kraftnäts artikel i Second Opinion:

”Blir vintern 2020-2021 en så kallad tioårsvinter, är det kalkylerade effektunderskottet i Sverige vid topplast 3000 megawatt. Hilda Dahlsten, chef för energianalyser på Svenska kraftnät, frågar hur stor risk politikerna är beredda att ta.”

Hilda Dahlsten kan dock inte presentera ett endaste tekniskt underlag för sina åsikter. Inte ett enda exceldokument.

Det är kanske inte så konstigt då vi vet hur svårt Svenska Kraftnät har det med matematiska beräkningar vilket senast professor Lennart Söder påpekat.

Frågan är vilka band Hilda Dahlsten har till kärnkraftslobbyn bortsett från sin anställning på Svenska kraftnät?

Initierade bedömare vet att Hilda Dahlstens artikel är sk ” nys”.

Vi har aldrig i Sverige, under  senaste 70 åren, haft något större elavbrott, förutom under vintern 2010 då flera kärnkraftverk samtidigt gick sönder.

Vi kommer under kärnkraftsavvecklingen framöver dvs under tiden fram till 2040 ha ännu mindre problem med elavbrott då det dels kommer att finnas rejält med backupkraft och  dels kommer vi succesivt få färre och färre stora produktionsenheter och fler och fler mindre produktionsenheter.

Det finns ingen effektbrist och kommer inte att finnas någon effektbrist.

Redan 2014 stod det klart att ny vindkraft är mycket mer lönsamt än ny kärnkraft.

Våra kraftverk är idag föråldrade och det skulle innebära mycket stora kostnader om vi skulle försöka renovera och gå vidare med befintlig elkraftproduktion.

Kungliga Tekniska Högskolan och professor Lennart Söder presenterade redan 2014 hur kärnkraftsavvecklingen skulle gå till och vi ligger idag till viss del före den beräknade avvecklingen:

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:727697/FULLTEXT01.pdf

Lennart Söders avhandling får stöd av Sweco och internationella Boston Consulting Group som utrett förutsättningarna.

”Med de beräkningsantaganden vi gjort får samhället fyra kronor tillbaka för varje krona som investeras i en omställning till 100 procent förnybar el. Dessutom kan inemot 100000 nya jobb skapas”, skriver Hans Kreisel, vd för Skellefteå Kraft.

Energiöverenskommelsen säger att Sverige ska nå 100 procent förnybar elproduktion till 2040. Politikerna har nu bett energibranschen ersätta de cirka 40 procent av dagens elproduktion som kommer från kärnkraft, bibehålla och utveckla de drygt 40 procent som kommer från vattenkraft samt öka produktion i vind, sol och annan ny förnybar kraft till 2040.

Skellefteå Kraft har med hjälp av Sweco och Boston Consulting Group (BCG) undersökt förutsättningarna.

Elproduktionen  består år 2040 av förnybar energi, främst sol- och vindkraft och en utbyggd vattenkraft som fungerar som reglerkraft. I beräkningarna fasas de icke förnybara energislagen ut i takt med att ny installation av förnybar energi sker.

Slutsatserna från dessa rapporter är:

– Det är tekniskt möjligt med dagens teknik att ställa om Sveriges elproduktion till 100 procent förnybart till 2040 med bibehållen stabilitet i elleveranserna. Det kräver betydande investeringar och en ny produktions- och distributionslogik som bygger på investeringar i energilager, för att hantera mer väderberoende kraft.

– Investeringar i stamnät kommer att behövas för att kunna överföra den storskaliga förnybara reglerkraft och energiproduktion som finns i norra Sverige till de södra delarna av landet.

Det krävs investeringar om ca 1500 miljarder kronor, men när omställningen är över är vinsten ca 6000 miljarder(intäkter från energisektorn och  övriga sektorer). För varje krona vi investerar får samhället fyra kronor tillbaka.

En omställning kommer att skapa upp till 100 000 riktiga nya jobb till stor del i glesbygd.

Omställningen till förnybart ger lägre elpris på lång sikt än om vi fortsätter med dagens system. Eftersom vi har föråldrade kraftverk med stora investeringsbehov, kommer vi få högre elpris, oavsett produktionsmix, under det närmaste decenniet.

Både energibranschen och politikerna måste omedelbart agera.

Vattenkraftbolagen måste få höja effekten. Se till att myndigheternas arbete med vattenlagstiftningen följer Energikommissionens intentioner.

Kortare handläggningstider för prövning av ny kraftproduktion.

Se över skatter och regler för energilager.

Ta fram incitament för tidiga investeringar i elproduktion.

Använd Norrlands potential som elkraftproducent för södra Sveriges elanvändare.

Korta av tillståndsprocesserna för utbyggnad av stamnäten och tillför resurser för elnätsutbyggnad.

Uppmuntra utbyggnad av förnybar elproduktion i norra Sverige.

Den geografiska differentieringen av stamnätstarifferna straffar i dag denna utveckling och bör förändras.

 

Intressant är att ingen av Sveriges tyngre kärnkraftsvänliga företagsledare inom energisektorn säger emot Hans Kreisel.

Det vet att det vore massmedialt självmord.

Svenska kraftnät, Energiföretagen, Vattenfall, EON, Uniper, Fortum kommer dock säkert fortsätta med dolda budskap försöka oroa politiker och allmänhet. De ger inte upp så lätt.

 

Sammanfattningsvis visar analyserna att omställningen till 100 procent förnybart är bra för energiförsörjningen, miljön, medborgarna och samhällsekonomin.

I dag exporterar vi mycket stora mängder el så om vi räknar bort den exporten är det inte så stora energimängder  av kärnkraftsel som måste ersättas. Kärnkraften krymper och vindkraften växer och under en av dagarna i år var det så mycket vindkraft att kärnkraften inte behövdes alls.

De dagarna kommer att bli fler och fler.

 

 

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

 

Bilden: Vindkraft  på Ljusterö utanför Stockholm

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.