Nedsläckt land – hur klarar du krisen?


Stefan Sjöquist Foto IF Metall

De genomskinliga gubbstruttarna

Industrins, fackets och elbolagens direktörer är endera sverigedemokrater, kristdemokrater eller moderater. Ja just det, fackets direktörer är inte sossar, de är porsche-moderater.

Magnus Persson SD, Påminner han om nån?

De avskyr den demokratisering av energimarknaden som just påbörjats genom den nya förnybara energin och energieffektiviseringen. De tycker verkligen inte om den folkrörelse som byggs upp genom att vanligt folk installerar solceller och främjar vindkraft eller energieffektiviserar på alla möjliga sätt.

Varför är denna folkrörelse så farlig? Vad är de rädda för?

De är rädda av samma anledning som tjänstemännen på arbetsförmedlingen: Att inte behövas.

Folkrörelsen är farlig av den enkla anledningen att om folkrörelsen växer så blir dagens elsystem med stora produktionsanläggningar mindre viktigt och i förlängningen förlorar de sina jobb då de inte längre behövs i samma utsträckning.

Dert finns redan idag ett antal hus som är offgrid. De klarar sig utan elnätet.

På måndag den 18 februari kl 21.45 startar serien Nedsläckt land på SVT1.

Vad händer om elektriciteten försvinner och vad gör vi då. Vad händer om vi utsätts för ett terrorbrott. En bomb vid ett kärnkraftverk kan få svåra följder.

Alla fastigheter från sommarstugor, radhus, villor, flerbostadshus, kontor, lager, stormarknader, köpcentrum, flygplatser, järnvägsstationer, polisstationer, fjällstationer, myndigheter, industrier m fl fastigheter kan idag byggas som ”hus utan sladd”. https://www.elinstallatoren.se/innehall/nyheter/2019/januari/mr.-vatgas-lagrar-solenergin-till-vintern/

Det är endast fastigheter med elintensiv industri som måste få el från elnätet.

Det här känner många energiingenjörer till.

För många andra är detta helt okänt.

Fick just in en fråga från IF Metall: Finns det Porsche utan sladd? Jadå, var inte oroliga, det finns Porsche med batteri!

Att bygga ”hus utan sladd” kan vara dyrt men om man bygger på rätt sätt är det både tryggare och billigare än att bygga som man alltid gjort: https://suntoearth.se/uncategorized/superklimatvillan-fri/

Om alla fastigheter i Sverige var byggda som ”hus utan sladd” skulle totala elförbrukningen i Sveriges elnät sjunka från 138 TWh till ungefär 10 TWh per år. Det innebär en minskning av elförbrukningen med 93%. Folk skulle då bry sig om elbolagen lika mycket som man bryr sig om en kamrer?

Denna utveckling kommer att fortgå och det tycker inte gubbstruttarna om.

De hus som inte blir off grid kommer ändå minska sin elförbrukning med uppemot 80-95%.

Gubbstruttarna vill istället öka centraliseringen av elkraften.

Därför försöker de på alla möjliga sätt skrämmas:”Tänk om elkraften inte räcker till”. De skriver många ”åsiktsartiklar” om farhågorna men de skriver aldrig någonsin en riktig vetenskaplig artikel med fakta om problemet.


Per Ahl, VD SveMin Vill starta gruvor i Natura 2000-områden Foto SweMin, Ideer från en svunnen tid

Anledningen är att de vet att de inte har något på fötterna i frågan.

Professor Lennart Söder KTH har däremot på fötterna:https://suntoearth.se/uncategorized/lennart-soder-slar-svenska-kraftnat-och-kungliga-vetenskapsakademien-pa-fingrarna/

Elpriset har på fyra år ökat på Nord Pool från 20 öre till över 50 öre per kWh nu under det senaste året.

Det är en ökning med 150 % på fyra år. Denna ökning innebär att alla nu börjat se om sitt hus för att minska energikostnaderna. Från 2017 till 2018 ökade elpriset med 52 %.

Det medför att både energiförbrukningen och effektbehovet nu minskar. För varje år minskar nu mängden el som vi använder och den eleffekt som vi behöver minskar i lika hög grad.

En annan anledning till att energi- och effektanvändningen kommer att minska är att vi är på väg in i en konjunkturnedgång.

En annan minskning av energi- och effektanvändningen får vi via utfasning av all mekanisk massaproduktion i Sverige som kommer att minska elanvändningen med ca 10 TWh per år. Därmed minskar även effektanvändningen.

Den största påverkanseffekten på el- och effektnedgången kommer dock klimatkrisen ha. Denna påverkan blir större än någon kan tro.

Det är nu inte så många seriösa tidningar som vill ta emot gubbstruttarnas artiklar.

Det finns dock en tidning som alltid står där med öppna armar: Elbolagens egen blaska, ja jag skriver blaska för där finns ingen kvalitetskontroll och inga seriösa journalister, nättidningen Second Opinion. Second Opinion betalas helt och hållet av Sveriges elbolag och energibolag som säljer el och fjärrvärme, via samlingsföretaget Energiföretagen.

Det går till så här: Som medlem i Energiföretagen mailar du in artikeln till Second Opinion och så sätter de in artikeln.

Gubbstruttarna har nu lämnat in ett antal artiklar till Second Opinion som naturligtvis publicerat dem.

Martin Kinnunen SD riksdagsman och dömd för brott

Eftersom vi nu har en ny regering ser gubbstruttarna en chans att påverka. De vill försöka påverka den nye energiministern Anders Ygeman. De förstår inte att framtiden redan har passerat dem.

År 2016 blev majoriteten av de svenska riksdagspartierna överens om den framtida energipolitiken genom Energiöverenskommelsen.

Energiöverenskommelsen säger att målet fram till 2040 är 100 % förnybar elproduktion i Sverige.

Somliga har trots energiöverenskommelsen inte helt accepterat att vi nu satsar på 100 % förnybar el fram till 2040.

Det gäller främst sverigedemokraterna men även delar av kristdemokraterna och moderaterna men det gäller också många av företrädarna för elbolagen och delar av näringslivet.

De försöker på olika sätt påverka den allmänna opinionen för att få en förlängning av kärnkraftsanvändningen.

Ett av medlen är att genom annonser och tidningsartiklar försöka skapa oro för att avvecklingen av kärnkraftsreaktorer kommer att medföra eleffektbrist i Sverige.

Det senaste försöket, efter att vi fått en ny energiminister i Anders Ygeman, är ett antal tidningsartiklar med samma ide: Låt oss försöka påverka nye energiministern!

Låt oss först konstatera att Sverige aldrig någonsin haft ett totalt elavbrott.

1983 slocknade Sverige under några timmar söder om Dalälven, på grund av ett mekaniskt fel, vilket var Sveriges största strömavbrott.

2003 försvann strömmen för 1,5 miljoner abbonenter under några timmar på grund av fel i Oskarshamns kärnkraftverk.

Elströmmen har dock aldrig försvunnit i Sverige för att vi haft för lite tillgänglig total eleffekt.

2005 producerade kärnkraften 70 TWh. På grund av problem med kärnkraften producerades 2009 bara 50 TWh kärnkraftel. Hade vi då någon brist på el? Nej – vi har jättestora reservsystem(kol, olja och gas) för el som kan startas vid elbrist. De har dock inte behövts på många år.

Eleffektivisering och strukturomvandlingar har hittills under 2000-talet minskat eleffektbehovet. Under vintern 2000-2001 låg eleffektbehovet på 27.000 MW. Då hade vi många tusen MW reserveffekt.

Under 2000-talet har eleffektbehovet varierat mellan 24.760 MW och 26.883 MW(vintern 2015 -2016). Efter vintern 2015-2016 med maximala effektbohovet 26.883 MW har eleffektbehovet varit lägre under de tre efterkommande vintrarna med 25.103 MW som högsta effekt under vintern 2018 – 2019.

När effektbehovet var som högst med 27.000 MW under vintern 2000 – 2001 var det inga problem alls med att effekten skulle räcka till.

När nu eleffektbehovet sjunker kommer det vara ännu mindre problem med effekten under kommande år. Våra effektreserver växer för varje år.

Effektiviseringen av industrin har bara börjat.

De värmepumpar som idag finns i våra fastigheter har värmefaktorer mellan 2 och 3 och är ofta mer än tio år gamla, men när en befintlig värmepump byts ut finns nu värmepumpar med värmefaktorer mellan 6 och 7 att tillgå.

Det betyder att effektbehovet för dessa fastigheter vid utbyte av befintlig värmepump kommer att halveras.

Många fastigheter har också fortfarande idag elpanna eller direktel och där kan vi räkna med en effektminskning med över 80% vid övergång till värmepump.

De nya värmepumparna är också försedda med automatik som styrs via spotpriset på Nordpool. Det betyder att värmepumparna stängs av under den värsta timmen när effektbehovet är som högst eftersom elpriset då också är som högst.

Elpriset har nu stabiliserat sig på en högre nivå. Från 2017 till 2018 ökade elpriset med 52 %. Dessutom har energiskatten ökat från 1 januari vilket tillsammans med elprishöjningarna nu ökar incitamentet rejält för effektiviseringar.

Effektbehovet är störst under dagtid varför även det ökade antalet solceller kommer att bidra till minskningen av effektbehovet. Solceller producerar el även när det är mulet bara det är ljust.

I skrivande stund, fredagen den 15 februari kl 20, exporterar vi 6.313 MW mitt i vintern samtidigt som totala effektbehovet är 18.431 MW! Det kan man kalla effektreserv.

En av artiklarna i Second Opinion skrevs av sju sk ”företrädare för den svenska basindustrin”

”Energiminister Anders Ygeman står inför en utmaning – Sverige har ett effektproblem som kräver lösningar. Kalla vinterdagar riskerar effekten i elnätet att inte räcka till. Detta oroar oss inom basindustrin, eftersom vi skulle drabbas hårt om effektbrist uppstår.” Felaktigt påstående då basindustrin huvudsakligen finns i Norrland där elen finns. Dessutom är elkraftreserverna enorma.

”Det svenska fossilfria elsystemet har levererat väl i många år”. De vill skriva kärnkraft men aktar sig för det då de vet att folk är mot kärnkraft. Fossilkraft är ett kodord för dem.

”I värsta fall kan akut elbrist uppstå och då kan så kallad roterande frånkoppling bli aktuell.Det innebär att industriförbrukare kopplas ifrån elnätet enligt ett roterande schema tills effektbalansen är återställd.”

Denna åtgärd har aldrig använts under de över hundra år som vi använt el i Sverige.

”Kommer vi att tvingas importera fossilel som höjer vårt klimatavtryck?” Gubbarna är sverigedemokrater och moderater och bryr sig verkligen inte om klimatavtrycket!

” Hur får vi mer planerbar kraft i södra Sverige?” Gubbarnas våta dröm är här kärnkraft.

”– Användarflexibilitet och lagring. Vet vi egentligen vad den realistiska tekniska och ekonomiska potentialen för flexibilitet är eller tror vi oss bara veta? Hur kan den stimuleras på frivilliga och marknadsmässiga villkor? Vilken roll kan lagring spela? Till vilken kostnad? Och hur snabbt?” Gubbarna har många frågor. Vet de ingenting?

”–Vi kommer att använda mer effekt i framtiden.” Det blir inte mer sant om man upprepar något. Effektanvändningen sjunker idag.

De sk ”företrädarna för den svenska basindustrin” är:

Per Ahl, VD SveMin Vill starta gruvor i Natura 2000-områden
Per Hidesten, VD Industriarbetsgivarna Vill omförhandla LAS
Anna Holmberg, energidirektör SKGS Bevisat kärnkraftspositiv
Magnus Huss, förbundsdirektör och vice VD IKEM Bromsar EU:s förslag på avgift för plastförpackningar
Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna Har arbetat som elförsäljare och vill ha fler kalhyggen
Bo-Erik Pers, VD Jernkontoret Bevisat kärnkraftspositiv
Carl-Michael Raihle, ordförande SKGS Bevisat kärnkraftspositiv 

En av artiklarna i Second Opinion är skriven av IF Metalls Stefan Sjöquist(vän med Ledarnas avsatta chefer). ”vill importera energiintensiv industri.” Stefan, det går att importera varor eller el men inte en industri!

Vill ha ”leveranssäker el”. Menar han kärnkraft?

En av regeringens 73 punkter är ”det ska vara enklare och mer lönsamt att investera i förnybar energi för eget bruk”. Stefan skriver ”kanske inte toppar listan över det mest angelägna”. Menar han ”mer angeläget med kärnkraft?”

”Jag sätter inga tak för Sveriges energianvändning” skriver Stefan. Detta är ju helt emot regeringens, riksdagens och folkets åsikter.

”Sverige har gynnsamma förutsättningar för att fortsatt utveckla ett klimatsmart energisystem.” Detta är kodord inom kärnkraftslobbyn för ”behåll kärnkraften”.

Kärnkraftshöken och Uniper Sveriges vd elsäljare Johan Svenningsson skriver i sin artikel på Second Opinion: Det är dags att höja ambitionen till ett 100 procent fossilfritt energisystem i Sverige 2040 istället för 100 procent förnybart elsystem.

”Vindkraft har inte samma möjligheter att bidra med stabilitet som kärnkraft” och ”omställningen till förnybart leder till sämre elkvalitet” Men det är ju bara när vi får diverse skador och olyckor vid våra kärnkraftverk som det blir stora elavbrott.

”Ett idag allt mer instabilt elsystem ska alltså möta ett ökat framtida elbehov. Hur ska det gå till?”

”Höj ambitionen till 100 procent fossilfritt energisystem” Översättning: Behåll kärnkraften.”Samhället kommer inte att ha råd att avstå från ..kärnkraft.Johan smyger i alla fall inte i buskarna som de andra.

”Låt marknaden hantera fortsatt omställning” Johan! Vi har en klimatkris!


Före detta Nord Pool-chefen(fick gå) och fantasifulle elsäljaren Mikael Lundin har sin egen artikel på Second Opinion.

”hur ska elsystemet fungera med en variabel produktionsapparat?” Han vill att vi ska svara kärnkraft.

”inget fungerande samhälle om några år.” Avdelning domedagsprofetsior.

Mer domedag:

”Ett virus sprider sig i Svenska kraftnäts driftcentral. Kontrollen över det svenska stamnätet förloras under 30 mardrömslika timmar” Svenska kraftnät säger att detta är nys.

Jag misstänker att alla ovanstående skribenter är sverigedemokrater men har inte helt säkra bevis för att alla är det.

Civilingenjör Lars Sundström SunToEarth

lars@suntoearth.se

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.